Ymunodd Heddlu Gwent ag amrywiaeth eang o asiantaethau partner ar ddydd Mercher, 9fed Mai gyda’r nod o amddiffyn rhai o’r bobl fwyaf bregus yn ein cymunedau

Ymunodd Heddlu Gwent ag amrywiaeth eang o asiantaethau partner ar ddydd Mercher, 9fed Mai gyda'r nod o amddiffyn rhai o'r bobl fwyaf bregus yn ein cymunedau.

Cymerodd tua 230 o swyddogion heddlu, gan gynnwys 26 swyddog dan hyfforddiant sy'n hyfforddi i fod yn gwnstabliaid heddlu a chwnstabliaid gwirfoddol, ran mewn diwrnod o weithredu ar y thema bregusrwydd - ochr yn ochr â chydweithwyr o Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi, Safonau Masnachu, Iechyd a Diogelwch, Mewnfudo, y DVLA a nifer o asiantaethau eraill.

Canolbwyntiodd gweithgarwch a oedd wedi'i gydgysylltu ar draws Gwent ar gaethwasiaeth fodern, masnachu pobl a thrais domestig yn bennaf, ochr yn ochr â thargedu cerbydau amheus.

Ar y diwrnod cafodd chwech o bobl eu harestio ar amheuaeth o gyflawni troseddau caethwasiaeth fodern a masnachu pobl, a siaradwyd â dau ddioddefwr a chynigiwyd cymorth parhaus iddynt.

Roedd hyn yn dilyn chwiliadau mewn sawl cyfeiriad cartref yng Ngwent, gan gynnwys Maes Efrog, Heol Alexander, Maes y Drindod a Rhodfa Lysaght yng Nghasnewydd ac yn Heol Pontygwindy, Caerffili, ynghyd â chyrchoedd ar dri lle golchi ceir ym Mhontllan-fraith, Bargod a Gilfach.

Yn y cyfamser, arestiodd ditectifs chwech o bobl eraill ar amheuaeth o droseddau trais domestig, a darparwyd 12 datgeliad Cyfraith Clare - deddfwriaeth sy'n caniatáu i'r Heddlu hysbysu unigolion os ydynt mewn perygl gan eu partner.

Mewn man arall, sefydlodd yr heddlu a phartneriaid ganolfan yn Ystâd Ddiwydiannol Rasau, Glyn Ebwy, er mwyn cynnal gwiriadau ar gerbydau ac unigolion yn defnyddio'r A465 Heol Blaenau'r Cymoedd, fel rhan o weithgarwch parhaus Ymgyrch Utah.

Cafodd cyfanswm o 132 o wiriadau eu gwneud trwy gyfrwng Cyfrifiadur Cenedlaethol yr Heddlu.

Ymysg y canlyniadau cafodd pedwar cerbyd eu hatafaelu am ddiffyg treth,  wyth cerbyd am ddiffyg trwydded a/neu yswiriant, dau gerbyd am ddefnyddio disel coch, ac atafaelwyd un arall am fod â thybaco ffug ynddo.

Yn ogystal, gosodwyd unedau camerâu diogelwch ger gweithgarwch trais domestig a chaethwasiaeth fodern a arweiniodd at gofnodi 33 o droseddau o yrru'n rhy gyflym ar draws Casnewydd, 13 yn ardal T? Du a Rhisga, tri yng Nghwmbrân a 10 yng Nglyn Ebwy, yn ogystal â dwy drosedd gwregys diogelwch yng Nglyn Ebwy.

Dywedodd Uwch-arolygydd Glyn Fernquest, a arweiniodd yr ymgyrchoedd i Heddlu Gwent yn y Drefn Reoli Aur: "Hoffwn ddiolch i bawb a gymerodd ran yn y diwrnod gweithredu hwn ledled Gwent. Nod y gwaith cadarnhaol a rhagweithiol hwn oedd mynd i'r afael â bregusrwydd yn ein cymuned, gan sicrhau bod ein cymunedau'n ddiogel i bawb."

Ychwanegodd Ditectif Ringyll Amanda Venn, a arweiniodd y gweithgareddau caethwasiaeth fodern a masnachu pobl yn ystod y diwrnod gweithredu: "Ni fyddem wedi gallu cwblhau ein diwrnod gweithredu heb gymorth asiantaethau partner eraill.  Roedd pob un ohonynt yn rhagorol ac mae gennym ni gydberthynas weithio wych â nhw, ochr yn ochr â swyddogion chwiliadau hyfforddedig arbenigol, ymchwilwyr ariannol, cyfieithwyr ar y pryd a thîm cyfweld arbenigol.  

"Byddem yn annog unrhyw un sy'n teimlo ei fod yn ddioddefwr ac yn fregus i gysylltu â ni. Byddwn yn ei gredu ac yn rhoi cymorth iddo ac yn ei gyfeirio at yr holl wasanaethau ac asiantaethau perthnasol."

Cysylltwch â Heddlu Gwent ar 101. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.